• Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası
 • Çerez Politikası
 • Başvuru Formu
 •  

  Evcilpet Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişisel Veriler Kanunu hakkında genel bilgilendirme;

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş, 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. KVKK’nun bir kısmı yayın tarihinde, bir kısmı ise 7 Ekim 2016’da yürürlüğe girmiştir.

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  İş bu Aydınlatma Metni,  Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Limited Şirketi tarafından Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Limited Şirketi’nin müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinin Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Limited Şirketi tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır. Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Ltd. Şirketi  iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

  Veri Sorumlusunun Kimliği Evcilpet ’in müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Evcilpet’e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

  Şirket      : Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Ltd. Şirketi (İş bu aydınlatma metninde Evcilpet Evcil Hayvan Ürünleri Limited Şirketi bundan sonra her ŞİRKET ibaresinde evcilpet.com olarak anılacaktır)
  İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 000000000063
  Adres      :  Büyükçekmece/İSTANBUL / TÜRKİYE (34500)
  Tel           : 0850 259 59 63
  E-posta  : info@evcilpet.com
  Web Site : https://www.evcilpet.com

  Evcilpet.com ile paylaşılan kişisel veriler, www.evcilpet.com gözetimi ve kontrolü altındadır. www.evcilpet.com, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir.

  a) Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İş bu Aydınlatma Metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir. Ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun da kişisel verilerin korunmasına ilişkin hüküm içermektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

  b) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde evcilpet.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
  evcilpet.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, 
  evcilpet.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
  evcilpet.com’ un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve evcilpet.com’ un ve evcilpet.com’la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir.

  c) Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

  Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, evcilpet.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, evcilpet.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, evcilpet.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, evcilpet.com’ un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve evcilpet.com’ un ve evcilpet.com’ la iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde evcilpet.com’ un iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

  d) Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması başlığı altında belirtilen yöntemlerle evcilpet.com’ a iletmeniz durumunda talepleriniz evcilpet.com tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olarak aşağıdaki haklara sahiptir:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan haller:

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi ya da suç soruşturması için gerekli olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
  • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
  • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması, hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

  Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

  • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi
  • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini ya da kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi.
  • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

  Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  • Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için [www.evcilpet.com] linkinde yer alan Başvuru Formunu kullanabileceklerdir.

  Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

  • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla [evilpet adresi girilecek] adresine iletilmesi,
  • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak [evcilpet@hs02].kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.
  • Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap verme durumundadır. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.
  • Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi [1] üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.
  • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  [1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, veri sahiplerinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, Flash Bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.

 •  

  ÇEREZ POLİTİKASI

  Ziyaret edilen web siteleri, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza ya da ağ sunucusuna depolanan küçük veri dosyaları kaydeder. Kaydedilen bu küçük veri dosyalarına çerez denir. Çerezler siteye giriş yaptığınız ya da siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri ve verileri okur. Çerezler sadece çerezleri oluşturan sitelerce okunabilir. Çerezlerin saklanabilme süresi ve koşulları oluşturan site tarafından belirlenir. Çerezler;

  - İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını artırır,

  -İnternet sitesini iyileştirir, site üzerinden yeni özellikler sunar, sunulan özellikleri tercihlere göre kişiselleştirir.

  -Sizin ve sitemizin (www.evcilpet.com) ticari ve hukuki güvenliğini sağlar

  ÇEREZ ( Cookie) KULLANIMI

   Çerez politikası 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında bilgilendirme amacı taşımaktadır.18 yaşının altındakiler siteyi kullanırken ebeveynlerinin refakatinde kullanmalı ve kişisel verilerini paylaşmamalıdır.

  İnternet sitemizden (www.evcilpet.com) verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için Çerez kullanıyoruz. Siteye giriş yaptığınız zaman, sizlere Çerez kullanımını kabul edip etmediğiniz sorulur. “Kabul Et” seçeneğini seçtikten sonra çerezler aktif olacaktır. Üye olan kişilerin üyelik ve kullanıcı olmayı gerektiren bilgiler üyelik devam ettiği müddetçe çerez politikası kapsamında saklanır ve kullanılır.

  Çerez kullanımını tercih etmediğiniz durumda ( Tarayıcı > Ayarlar > Çerez) tarayıcı ayarlarınızdan çerezleri silebilir, engelleyebilir ya da kullanılmasını sınırlayabilirsiniz. Ancak bu işlem sitenin kullanımını etkileyecektir. Tarayıcınızın Ayarlar bölümünden Çerezlerin kullanımını sınırlamadığınız ya da engellemediğiniz takdirde sitemiz çerezlerin kullanılmasına devam edecektir. Üye tarafından sitede yer alan servislerin kullanımı için doğrudan ya da dolaylı olarak bilgi ve veri paylaşılmaktadır. Kişisel bilgiler ( ad-soyad, telefon, e mail, adres) , siteyi kullanım esnasında topladığımız bilgiler (IP, cihaz, konum, tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi, iletişim formu, sitede yorum bilgileri) sunucuda depolanır. Depolanan veriler 3. Kişilerle paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler olan Facebook, Youtube, Twitter, Whatsapp tarafından depolanan Çerez verileriniz harici hizmetlerin sorumluluğundadır.

  Çerez Türleri

  -Oturum Çerezleri: Kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlatılması ve internet sayfaları arasında bilgi taşınmasına yarayan çerezlerdir. İnternet sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.

  -Performans Çerezleri: Sayfaların ziyaret edilme durumu, olası hata iletileri, siteyi kullanım şekilleri ve süreleri gibi konularda bilgi toplayan çerezlerdir. Sitenin performansını artırmak için kullanılır.

  -Fonksiyonel Çerezler: Kullanıcıya kolaylık sağlayıp önceden seçili seçeneklerin hatırlatılmasını sağlar. İnternet sitesinde gelişmiş internet seçenekleriyle kullanıcıyı buluşturur.

  -Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri: Üçüncü parti tedarikçilere ait çerezler olup ve internet sitesindeki reklam takibinin yapılmasına ve sitenin bazı fonksiyonların kullanımını (uygun reklam gösterilmesine) sağlar.

  ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

  www.evcilpet.com tarafından kullanılmakta olan çerezlere ait kullanım amaçları aşağıdaki gibidir:

  Güvenlik amaçlı kullanımlar:  www.evcilpet.com, sistemlerinin idaresi ve güvenliğinin sağlanması amacıyla, bu sitedeki fonksiyonlardan yararlanmayı sağlayan veyahut düzensiz davranışları tespit eden çerezler kullanabilmektedir.

  Performansa yönelik kullanımlar:  www.evcilpet.com, sistemlerinin performansının artırılması ve ölçülmesi amacıyla, gönderilen iletilerle olan etkileşimi ve kullanıcı davranışlarını değerlendiren ve analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

  İşlevselliğe yönelik kullanımlar:  www.evcilpet.com, sistemlerinin kullanımını kolaylaştırmak ve kullanıcı özelinde kullanım özellikleri sağlamak amacıyla, kullanıcıların bilgilerini ve geçmiş seçimlerini hatırlatan çerezler kullanabilmektedir.

  Reklam amaçlı kullanımlar:  www.evcilpet.com, kendine veya üçüncü taraflara ait sistemlerin üzerinden kullanıcıların ilgi alanları kapsamında reklam ve benzeri içeriklerin iletilmesi amacıyla, bu reklamların etkinliğini ölçen veya tıklanma durumunu analiz eden çerezler kullanabilmektedir.

 •  
  Kişisel veri sahibi ilgili kişilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde KVKK’dan doğan hakları yer almaktadır. İlgili kişiler, bu haklara KVKK’nın 11. maddesinden ve internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.
   
  İlgili kişiler Şirket’e aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
   
  1. Şahsen başvuru,
  2. Noter aracılığıyla,
  3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Şirket’in kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek,
  4. Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek.

   

  Başvuru Yöntemi                                                                                                                                                                           Başvurunun Yapılacağı Adres

  Şahsen yazılı başvuru                                                                                                                                                                                  Büyükçekmece/İSTANBUL / TÜRKİYE (34500)
  Noter aracılığıyla başvuru                                                                                                                                                                          Büyükçekmece/İSTANBUL / TÜRKİYE (34500)
  Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize başvuru                            evcilpet@hs02.kep.tr

  *Şahsen başvuracak ilgili kişilerin kimliğini tevsik edici belgeleri ibraz etmesi zorunludur.
  **Başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.
  İlgili kişi talepleri Şirket tarafından KVKK 13/2 madde uyarınca ilgili kişi talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

   

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin forma ulaşmak için tıklayınız PDF (244 KB)

   

  BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI

  Başvuru Sahibi’nin kişisel verilerine ilişkin talebini Evcilpet.com’a yazılı olarak ve bu başvuru formu kapsamında açıklanan yöntemlerle iletmesi durumunda, Evcilpet.com, talebin niteliğine göre talebin Evcilpet.com’a ulaştığı tarihten itibaren (30) gün içinde sonuçlandıracak ve Başvuru Sahibi’ne elektronik ortamda
  iletecektir.

  Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve hukuka aykırı veri paylaşımlarının önlenmesi amacıyla Evcilpet.com, Başvuru Sahibi’nden kimlik doğrulaması için bilgi talebinde bulunabilir. Evcilpet.com ayrıca başvurunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, Başvuru Sahibi’ne başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kurul tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret Başvuru Sahibi’ne yansıtılabilir (Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ- Madde 7).  Başvuru Sahibi, bu form kapsamında iletmekte olduğu taleplere ilişkin bilgilerinin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz başvuru yapılması durumunda Evcilpet.com’un söz konusu başvurudan doğacak taleplerden dolayı herhangi bir sorumluluğu olmayacağını kabul eder.

  Başvuru Sahibi (İlgili Kişi) Adı - Soyadı :
  Başvuru Tarihi:
  İmza: